Tác hại của một chiều nằm nhà

Tôi gặp em một ngày gió cuốn

Mưa lất phất bay, chẳng có sao

Ngỡ tưởng là duyên trời sắp đặt

Mà chẳng đủ yêu thương, chỉ đủ buồn.

.

Bài thơ thứ 10

30/04/2017

#kc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s